Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) dalej RODO informuję, iż:

Klauzula informacyjna

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CashDirector S.A. z siedzibą
  w Warszawie (00-807) Aleje Jerozolimskie 96,
 2. kontakt w sprawie ochrony danych osobowych - Inspektor Ochrony Danych tel.:
  22 3546137, e-mail: iod@cashdirector.com,
 3. podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wyrażona zgoda
  na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art 6.1 a) RODO w celu uczestnictwa w webinarium oraz art 6.1 f) ważny prawny interes administratora w celu prowadzenia działań marketingowych związanych z przekazywaniem informacji handlowych dotyczących produktów, usług i promocji,
 4. ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do czasu zakończenia działań marketingowych lub do czasu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 6. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione
  do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub podmioty, którym Administrator zleca wykonywanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające),
 7. posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,
 8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Image

CashDirector S.A.Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa

Image

Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy


NIP 5222885734

REGON 141400865

KRS 0000424600

wpłacony kapitał zakładowy: 17 251 055 zł